Vedtægter for Musikforeningen TMB
§1. Foreningens navn er Musikforeningen TMB, med hjemsted i Ølstykke, i Egedal Kommune.
§2. Foreningens formål er at udbrede kendskab til – og forståelse for – musikken i 60`erne med foredrag og musikalske indslag fra denne periode. Samtidig at skabe et samlingspunkt for den modne aldersklasse, med et antal arrangementer årligt.
§3. Medlemskab opnås ved indmeldelse og betaling af kontingent. Kontingent gældende kalenderåret fastsættes af generalforsamlingen og forfalder den 1. februar. Medlemskab kan tidligst opnås ved det fyldte 30. år
a. Unge mellem 18 og 30 år kan gæste foreningen ifølge med en voksen.
b. Medlemskabet er strengt personligt og kan ikke overdrages.
c. Ved indmeldelse betales et fuldt årskontingent, uanset hvornår på året indmeldelsen sker.
§4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via e-mail med mindst 30 dages varsel.
a. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller være revisor i foreningen.
b. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
c. Ændringer i vedtægterne træffes ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
d. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15 dage før afholdelsen og skal fremsættes skriftligt. Forslagene sendes via e-mail til medlemmerne senest 8 dage før afholdelsen.
e. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller mindst 1/3 af fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.
§5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom eller efter bestyrelsens skøn. Indkaldelse foretages hurtigst muligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via e-mail, sammen med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.
§6. Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal altid indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af det årlige kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a. I lige år vælges formand (2år) og 2 bestyrelsesmedlemmer (2år).
b. I ulige år vælges kasserer (2år) og 1bestyrelsesmedlem (2år).
c. Valg af 2 suppleanter (1år)
d. Valg af 2 revisorer (1år)
8. Eventuelt, her kan ikke besluttes noget.
§7. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
a. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.
b. Bestyrelsen beslutter og fastsætter arrangementer.
c. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt.
d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand
eller næstformand.
e. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden den
afgørende stemme.
f. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne. Næstformanden
indtræder i formandens fravær i dennes funktioner i enhver henseende.
g. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen snarest supplere sig
med en af suppleanterne.
§8.
Tegningsret.
a. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
b. Bestyrelsen kan give et bestyrelsesmedlem prokura til at disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom.
§9.
Regnskab.
a. Kassereren modtager alle foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter.
b. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
c. Regnskabet afleveres til revisorerne således, at det kan ligge fuldt færdigt og revideret inden generalforsamlingen afholdes
§10.
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.
a. Ved foreningens ophør vil indkøbt materiel samt likvide midler overgå til ungdomsarbejdet i en af
Ølstykkes sportsforeninger.
b. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med foreningens formue.
c. Beslutning om ophør af foreningen vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling 14. marts 2013 med senere vedtagne ændringer på generalforsamlingen 18. marts 2015, 17. marts 2016 og 22. marts 2023